ALGEMEEN

Artikel 1 Toepasselijkheid en definities

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen
van Enzo’s Duurzame installatietechniek en alle overeenkomsten.
In het bijzonder zijn zij van toepassing op alle verkopen en leveringen van
zaken van Enzo’s Duurzame installatietechniek. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle
diensten met inbegrip van verstrekte adviezen en informaties.
2. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
– de wederpartij: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die
overeenkomstig lid 1 van Enzo’s Duurzame installatietechniek aanbiedingen ontvangt of met

Enzo’s Duurzame installatietechniekovereenkomsten sluit.
3. Enzo’s Duurzame installatietechniek streeft ernaar om deze Algemene Voorwaarden vóór of bij het
sluiten van overeenkomsten met Enzo’s Duurzame installatietechniek aan de wederpartij ter hand te
stellen. Indien terhandstelling echter niet heeft plaatsgevonden of
redelijkerwijze niet mogelijk is, kan de wederpartij bij Enzo’s Duurzame installatietechniek inzage
vragen. Op verzoek van de wederpartij zullen de Algemene Voorwaarden
kosteloos worden toegestuurd.
4. In geval een of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden ongeldig
mochten blijken te zijn c.q. worden vernietigd, laat dit de rechtskracht van
de overige bepalingen onverlet.
5. Het door de wederpartij vóór of bij het sluiten van de overeenkomst
opgegeven adres, mag door Enzo’s Duurzame installatietechniek als zodanig voor het doen van
verklaringen en/of mededelingen aan de wederpartij worden gehanteerd,
totdat de wederpartij Enzo’s Duurzame installatietechniek schriftelijk haar nieuwe adres heeft
medegedeeld.

Artikel 2 Algemene voorwaarden van de wederpartij en afwijkende
afspraken

1. Voorwaarden met betrekking tot de levering, betaling en inkoop van de
wederpartij zijn niet van toepassing op de aanbiedingen van Enzo’s Duurzame installatietechniek en
met Enzo’s Duurzame installatietechniek gesloten overeenkomsten.
2. Afspraken tussen de wederpartij en Enzo’s Duurzame installatietechniek die afwijken van voorliggende
Algemene Voorwaarden gelden slechts als overeengekomen indien
deze afspraken door schriftelijk expliciet door Enzo’s Duurzame installatietechniek zijn bevestigd.

VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Artikel 3 Aanbiedingen, overeenkomsten en prijzen

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Indien een aanbieding wordt aanvaard
door de wederpartij, heeft Enzo’s Duurzame installatietechniek het recht de aanbieding binnen vijf
werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. De door Enzo’s Duurzame installatietechniek bij de aanbieding verstrekte gegevens en bijlagen zijn
informatief en geven slechts een algemene weergave.
3. Indien aan de wederpartij voor of bij de aanbieding een monster of model
is getoond of verstrekt, is zulks uitsluitend geschied bij wijze van
aanduiding zonder dat de zaak daaraan behoeft te beantwoorden.
4. Enzo’s Duurzame installatietechniek behoudt alle intellectuele en industriële eigendomsrechten voor op
de bij de aanbieding verstrekte ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen,
schema’s, materiaallijsten, programmatuur en overige documentatie. Alle
genoemde zaken en overige documentatie blijven het eigendom van
Enzo’s Duurzame installatietechniek en mag zonder de nadrukkelijke schriftelijke toestemming van
Enzo’s Duurzame installatietechniek, noch geheel, noch gedeeltelijk worden gekopieerd, aan enige
derde worden getoond of ter hand gesteld, noch op andere wijze worden
gebruikt in het verkeer met derden.
5. Om tot een aanbieding te kunnen komen zal Enzo’s Duurzame installatietechniek veelal kosten voor
bestudering van gegevens, overleg, ontwerp, engineering, advisering en
dergelijke moeten maken. Indien de aanbieding niet tot een door Enzo’s Duurzame installatietechniek
aanvaarde opdracht van de wederpartij leidt en er meer dan tien uren door
Enzo’s Duurzame installatietechniek zijn besteed aan voornoemde werkzaamheden zal Enzo’s Duurzame installatietechniek deze
werkzaamheden aan de wederpartij in rekening brengen en is de
wederpartij gehouden de desbetreffende factuur aan Enzo’s Duurzame installatietechniek te voldoen.
6. In rekening worden gebracht de prijzen, geldend op de dag van aflevering.
Indien na de aanbieding of totstandkoming van de overeenkomst
één of meer kostprijsbepalende factoren, waarop de prijzen van Enzo’s Duurzame installatietechniek
zijn gebaseerd, door welke omstandigheid ook een wijziging ondergaan, is
Enzo’s Duurzame installatietechniek gerechtigd de aangeboden c.q. overeengekomen prijzen
dienovereenkomstig te verhogen, zonder dat zulks de wederpartij recht
geeft op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
7. De opgegeven prijzen gelden ex works, Inocterms 2010 en exclusief
verpakking, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
8. Alle prijzen zijn steeds inclusief B.T.W., tenzij anders in de aanbieding is
vermeld.
9. Alle orders of opdrachten, door vertegenwoordigers, tussenpersonen of
werknemers opgenomen, binden Enzo’s Duurzame installatietechniek eerst indien deze door Enzo’s Duurzame installatietechniek
schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4 Levertijd, levering en risico

1. De opgegeven levertijden zijn een indicatie en zullen nimmer zijn te
beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is
Overeengekomen.
2. Behoudens opzet of grove schuld door Enzo’s Duurzame installatietechniek kan de wederpartij bij een
overschrijding van de levertijd tot 60 dagen geen aanspraak maken op
schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Indien de
levertijd wordt overschreden met meer dan 60 dagen, dient de wederpartij
Enzo’s Duurzame installatietechniek schriftelijk in gebreke te stellen. In deze ingebrekestelling dient de
wederpartij Enzo’s Duurzame installatietechniek een redelijke termijn voor de nakoming te geven.
3. De levertijd begint op de dag waarop door wederpartij een schriftelijke
bevestiging van het ontstaan van de overeenkomst van Enzo’s Duurzame installatietechniek is
ontvangen, echter niet eerdere dan nadat door de wederpartij is voldaan
aan alle eventuele bijzonderheden, verband houdend met de uitvoering
van de overeenkomst welke eerst door de wederpartij moeten worden
verwezenlijkt.
4. Enzo’s Duurzame installatietechniek is bevoegd in gedeelten te presteren. Orders of gedeelten
daarvan, welke niet meteen geleverd kunnen worden, worden voor
nalevering genoteerd; de wederpartij wordt daarvan schriftelijk door
Enzo’s Duurzame installatietechniek in kennis gesteld.
5. Het risico van beschadiging, tenietgaan c.q. verloren gaan van de te
leveren zaken, gaat op de wederpartij over zodra deze zaken door Enzo’s Duurzame installatietechniek
worden verstuurd, zelfs indien franco levering is overeengekomen.
6. Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet volledig de bij Enzo’s Duurzame installatietechniek in
opdracht gegeven c.q. gekochte zaken afneemt, is Enzo’s Duurzame installatietechniek gerechtigd
deze zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan en
betaling te verlangen als had de levering plaatsgevonden

Artikel 5 Overmacht

1. Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Enzo’s Duurzame installatietechniek, kan
Enzo’s Duurzame installatietechniek onder meer niet worden toegerekend indien de oorzaken van deze
tekortkoming niet te wijten zijn aan haar schuld of buiten de risicosfeer
van Enzo’s Duurzame installatietechniek vallen. Oorzaken zoals bedoeld in de vorige zin zijn onder
andere oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog oproer, molest, brand,
waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, inen
uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines,
storingen in de levering van gas, water- en elektriciteit en de stagnatie c.q.
onderbreking van leveringen van derden van wie Enzo’s Duurzame installatietechniek grondstoffen,
materialen of onderdelen voor de uitvoering van de overeenkomst moeten
betrekken.
2. In geval van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de
overeenkomst door de wederpartij is Enzo’s Duurzame installatietechniek bevoegd de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 6 Uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid

1. Voor alle directe schade van de wederpartij, veroorzaakt door een aan
Enzo’s Duurzame installatietechniek toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van de overeenkomst
is de aansprakelijkheid van Enzo’s Duurzame installatietechniek, behoudens in geval van opzet of
grove schuld, beperkt tot de overeengekomen prijs.
2. Voor alle indirecte schade c.q. gevolgschade, waaronder mede begrepen
stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de
wederpartij en/of stagnatie in de uitvoering van een of meer door de
wederpartij voor derden uitgevoerde opdrachten is Enzo’s Duurzame installatietechniek, behoudens in
geval van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk.
3. Enzo’s Duurzame installatietechniek sluit de aansprakelijkheid uit voor schade die is ontstaan door
toedoen van hulppersonen of als gevolg van fouten in tekeningen en/of
technische gegevens waarvan Enzo’s Duurzame installatietechniek op eigen initiatief of door aanwijzing
c.q. instructies van de wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst
bedienen.
4. Enzo’s Duurzame installatietechniek sluit de aansprakelijkheid uit voor schade die bij de uitvoering van
de overeenkomst is ontstaan ten gevolge van gebruikte zaken die door
Enzo’s Duurzame installatietechniek zelf, door derden of door de wederpartij ter beschikking zijn gesteld
en die voor de uitvoering van de overeenkomst niet geschikt blijken te zijn.
5. Alle zaken, zoals materialen, halffabricaten en machines, die door de
wederpartij voor de uitoefening van de overeenkomst beschikbaar worden
gesteld, zullen door Enzo’s Duurzame installatietechniek niet worden verzekerd. De wederpartij is
verplicht om deze zaken zelf te verzekeren en verzekerd te houden voor
de duur dat zij onder Enzo’s Duurzame installatietechniek rusten.
6. De in lid 5 genoemde zaken blijven voor risico van de wederpartij. De
wederpartij is jegens Enzo’s Duurzame installatietechniek aansprakelijk voor alle schade die optreedt
door (het gebruik van) deze zaken.

Artikel 7 Garantie

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 8 (reclame) en tenzij niet anders in
de aanbieding is vermeld, gelden voor verkochte en geleverde zaken met
fabrieks- c.q. importeurs- of groothandelsgarantie slechts de door deze
leverancier gestelde garantiebepalingen.
2. Bij alle zaken waarvoor geen speciale garantie zoals in lid 1 vermeld
bestaat, dient de wederpartij bij Enzo’s Duurzame installatietechniek te reclameren op grond van artikel
8.

Artikel 8 Reclame

1. Op de wederpartij rust de uitdrukkelijke plicht om onmiddellijk bij aflevering
en indien dit niet mogelijk is uiterlijk binnen 48 uur na de aflevering van de
zaken te onderzoeken of de afgeleverde zaken aan de overeenkomst
beantwoorden.
2. De wederpartij dient Enzo’s Duurzame installatietechniek onmiddellijk na de ontdekking, doch uiterlijk
binnen 48 uur na aflevering schriftelijk op de hoogte te stellen van
eventuele tekortkomingen van Enzo’s Duurzame installatietechniek, bij gebreke waarvan de wederpartij
het beroep dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst
beantwoorden niet meer jegens Enzo’s Duurzame installatietechniek kan doen gelden.
3. Zaken die niet beantwoorden aan de overeenkomst dienen binnen 14
dagen na aflevering onder vermelding van het pakbon c.q. factuurnummer
franco aan Enzo’s Duurzame installatietechniek te worden geretourneerd; bij gebreke van deze
vermelding zullen de administratiekosten die Enzo’s Duurzame installatietechniek dient te maken bij de
wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 9 Betalingscondities

1. De betaling van de door Enzo’s Duurzame installatietechniek geleverde zaken zal dienen te geschieden
voorafgaand aan levering, tenzij schriftelijke anders is overeengekomen.
2. Enzo’s Duurzame installatietechniek is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.
3. De wederpartij kan zich jegens Enzo’s Duurzame installatietechniek niet beroepen op verrekening.
4. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is het factuurbedrag
onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is alsdan, zonder dat een
ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.
5. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is Enzo’s Duurzame installatietechniek gerechtigd
rente in rekening te brengen over het onbetaalde bedrag van 1,5 % per
maand vanaf de dag waarop de wederpartij in verzuim is tot aan de dag
der algehele voldoening.
6. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van
alle verschuldigde kosten, vervolgens van de rente en vervolgens
van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de
wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
7. Indien de wederpartij in gebreke is gebleven met de tijdige nakoming van
zijn betalingsverplichtingen, zoals omschreven in lid 1, is de wederpartij
gehouden alle door Enzo’s Duurzame installatietechniek gemaakte buitengerechtelijke kosten,
proceskosten en kosten voor rechtskundige bijstand voor zijn rekening te
nemen en volledig te betalen. Onder deze kosten zijn ook begrepen
andere en/of hogere kosten dan de krachtens de wet te begroten
proceskosten. In geval van het door Enzo’s Duurzame installatietechniek aanvragen van het
faillissement van de wederpartij, zal de wederpartij ook gehouden zijn,
naast de hierboven genoemde kosten, de kosten van de
faillissementsaanvrage te voldoen.
8. Onverminderd het bepaalde in lid 3, is de wederpartij in geval van
faillissement(s-aanvragen), (aanvrage tot) surséance van betaling,
stillegging of liquidatie van het bedrijf van de wederpartij of onder curatelen
stelling van de wederpartij, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van
rechtswege in verzuim. De vorige zin is van overeenkomstige toepassing
indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig haar verplichtingen
uit hoofde van de met Enzo’s Duurzame installatietechniek gesloten overeenkomsten nakomt.
9. In de gevallen bedoeld in het vorige lid heeft Enzo’s Duurzame installatietechniek te haar keuze het
recht om zonder rechterlijke tussenkomst ofwel de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten, ofwel de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk door middel van een schriftelijk verklaring te ontbinden,
onverminderd Enzo’s Duurzame installatietechniek recht tot het vorderen van volledige
schadevergoeding.

Artikel 10 Zekerheidstelling

1. Indien Enzo’s Duurzame installatietechniek goede grond heeft te vrezen dat de wederpartij haar
verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen, is Enzo’s Duurzame installatietechniek voor of
tijdens de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd de nakoming van de
verplichtingen op te schorten totdat de wederpartij op verzoek en ten
genoegen van Enzo’s Duurzame installatietechniek zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al
haar verplichtingen uit de overeenkomst. Deze bepaling geldt evenzeer
indien krediet is bedongen.
2. Nadat de door Enzo’s Duurzame installatietechniek gestelde termijn tot zekerheidstelling is verstreken,
is de wederpartij van rechtswege in verzuim en kan Enzo’s Duurzame installatietechniek de
overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een
schriftelijke verklaring ontbinden, onverminderd Enzo’s Duurzame installatietechniek recht op volledige
schadevergoeding.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

1. De door Enzo’s Duurzame installatietechniek geleverde zaken blijven haar eigendom totdat de
wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met Enzo’s Duurzame installatietechniek gesloten
overeenkomsten is nagekomen:
– de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaken;
– de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens overeenkomst door
Enzo’s Duurzame installatietechniek verrichte of te verrichten diensten:
– de eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de wederpartij
van (een) met Enzo’s Duurzame installatietechniek gesloten overeenkomst(en).
2. Door Enzo’s Duurzame installatietechniek geleverde zaken die krachtens lid 1 onder het
eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een
normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De wederpartij is niet
bevoegd om verder zaken te verpanden of hier enig ander recht op te
vestigen.
3. Op zaken die met inachtneming van het in lid 1 bepaalde in eigendom op
de wederpartij zijn overgegaan en die zich nog onder de wederpartij
bevinden, behoudt Enzo’s Duurzame installatietechniek hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten
voor als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek tot meerdere zekerheid van
vorderingen die Enzo’s Duurzame installatietechniek uit welke hoofde dan ook op de wederpartij mocht
hebben of krijgen. Dit voorbehoud van pandrechten geldt eveneens ten
aanzien van door Enzo’s Duurzame installatietechniek geleverde zaken die door de wederpartij zijn
bewerkt of verwerkt en waardoor Enzo’s Duurzame installatietechniek eigendomsvoorbehoud zou
komen te vervallen.
4. Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of indien er
gegronde vrees bestaat dat zij haar verplichtingen niet zal nakomen, is
Enzo’s Duurzame installatietechniek gerechtigd om de geleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde
eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij of bij derden die deze zaken
voor de wederpartij houden weg te (doen) halen. De wederpartij is
verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een
onmiddellijk opeisbare boete van 10 % per dag van al het door haar aan
Enzo’s Duurzame installatietechniek verschuldigde.
5. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde
zaken willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Enzo’s Duurzame installatietechniek
hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.
6. De wederpartij verplicht zich:
De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en
verzekerd te houden tegen brand-, ontploffing- en waterschade en tegen
diefstal en de polis van deze verzekering aan Enzo’s Duurzame installatietechniek ter inzage te geven;
alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de
onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op eerste verzoek van
Enzo’s Duurzame installatietechniek aan Enzo’s Duurzame installatietechniek te verpanden als bedoelt in het Burgerlijk Wetboek; de
vorderingen die de wederpartij verkrijgt jegens zijn afnemers bij het
doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Enzo’s Duurzame installatietechniek geleverde
zaken op eerste verzoek van Enzo’s Duurzame installatietechniek aan Enzo’s Duurzame installatietechniek te verpanden als bedoelt
in artikel 3:239 BW; de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te
merken als het eigendom van Enzo’s Duurzame installatietechniek;

Artikel 12 Geschillen en Toepasselijk recht

1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Enzo’s Duurzame installatietechniek is Nederlands Recht
van toepassing.

Purmerend, 6 augustus 2018